สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3
กิจวัตรประจำวัน
– สามารถทำงานบ้านในระดับเบาได้ เช่น ซักผ้าโดยใช้เครื่อง ตากผ้า ดูดฝุ่น ปูที่นอน
– เดินขึ้นและลงบันไดได้ 10 ถึง 15 ขั้น
– เดินซื้อของในตลาด
การทำงาน
– เริ่มนั่งทำงานเอกสารได้
– เริ่มทำสวนได้ เช่น รดน้ำตนไม้ ด้วยสายยาง กวาดใบไม้ ปลูกต้นไม้เล็กๆ
– ทำงานช่างเบาๆ เช่น ช่อมแซมของชิ้นเล็กๆ
-ห้ามยกของทีมีนำหนัก มากกว่า 5 กิโลกรัม
การออกกำลังกาย
– ควรเดินออกกำลังกายวันละ 2 ครั้ง ๆ ละ 15 นาที เช้าและเย็น