สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 5
กิจวัตรประจำวัน
-หากไม่มีอาการผิดปกติ สามารถทำงานบ้านทั่วไปได้ทกอย่าง ยกเว้น ขัดทำความ สะอาดพื้น ขัดห้องนำ
– สามารถถือสิ่งของที่มี นํ้าหนัก 4 กิโลกรัม ขึ้น-ลงบัน ไดได้
การทำงาน
– สามารถทำงานด้าน การเกษตร ที่ไม่ต้องออกแรงมาก เช่น ตัดหญ้า ด้วยมือ เป็นต้น
-ห้ามยกของที่มีนํ้าหนัก มากกว่า 7 กิโลกรัม
การออกกำลังกาย
– ควรเดินออกกำลังกายวันละ 1 ครั้ง เช้า หรือ เย็น ครั้ง ละ 30 นาที