สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 6
กิจวัตรประจำวัน
-หากไม่มีอาการผิดปกติสามารถทำกิจกรรมได้ทกอย่าง แต่ไม่ควรให้มีอาการเหนื่อยมากจนเกินไป
– สามารถถือสิ่งของที่มีน้ำหนัก 6 กิโลกรัม ขึ้นและลงบันไดได้
– ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจเริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้
การทำงาน
– สามารถกลับไปทำงานแบบเต็มเวลาได้
– สามารถทำการเกษตร เช่น เลี้ยงสัตว์ ขุดดิน ด้วยเสียม หรือถางหญ้า เลื่อยไม้
– สามารถทำงานก่อสร้างเบา ๆ เช่นปูกระเบื้อง ก่ออิฐ
– สามารถทำงานซ่อมแซมเครื่องยนต์ได้
– ห้ามยกของที่มีนำหนัก มากกว่า 8 กิโลกรัม
การออกกำลังกาย
– ควรเดินออกกำลังกายวันละ 1 ครั้ง (เช้าหรือเย็น) ครั้งละ ประมาณ 30 ถึง 40 นาที และควรออกกำลัง กายเป็นประจำ 5 วัน ต่อสัปดาห์ ที่ความหนักระดับปานกลาง