2 เดือน

2 เดือน
กิจวัตรประจำวัน
-หากไม่มีอาการผิดปกติสามารถทำกิจกรรมได้ทกอย่างแต่ไม่ควรให้มีอาการเหนื่อยมากจนเกินไป
– สามารถถือสิ่งของที่มีน้ำหนัก 8 กิโลกรัม ขึ้นและลงบันไดได้
-สามารถขับรถมอเตอร์ไซค์ รถขนาดเล็ก หรือรถส่วนบุคลได้
การทำงาน
-สามารถทำงานแบบเต็มเวลาได้ทั้งหมด
-ห้ามยกของที่มีนำหนัก มากกว่า 10 กิโลกรัม
การออกกำลังกาย
– ควรเดินออกกำลังกายวันละ 1 ครั้ง (เช้าหรือเย็น) ครั้งละ ประมาณ 30 ถึง 40 นาที และควรออกกำลัง กายเป็นประจำ 5 วัน ต่อสัปดาห์
– สามารถออกกำลังกายแบบแอโรบิคได้