การอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

การอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

    วัตถุประสงค์การจัดโครงการ  เพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการของโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สามารถดูแลตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ ด้านการเงิน สุขภาพกาย-ใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า สามารถสร้างประโยชน์ที่ดีแก่สังคมต่อไปได้ มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการประเภทข้าราชการ 23 คน ลูกจ้างประจำ 13 คนและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 12 คน  ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการเข้ารับการอบรม พบว่า ร้อยละ 78.26 (N=23) ตอบว่าความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันภายหลังเกษียณอายุราชการได้ดี

https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2022/03/สรุปผลการจัดอบรมผู้เกษียณอายุราชการ-ปี-2565-วันที่-15-17-มีค.2565.pdf