ขอแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่น ของโรงพยาบาลขอนแก่น

คุณพิมพ์วรา  อัครเธียรสิน ได้รับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลและจะจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)