หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน คณะศึกษางานจากโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนคน 22
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน การจัดระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุที่ครอบคลุมตามระยะการเจ็บป่วยทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และเชื่อมต่อชุมชนระยะกลางและระยะยาว
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ