หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน นักกายภาพบำบัดที่เข้าอบรม ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
จำนวนคน 25
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (IMC)
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน กายภาพบำบัด