หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน โรงพยาบาลหนองคาย
จำนวนคน 12
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน โปรแกรมบริหารระบบพัสดุ
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน พัสดุ