ติดต่อเรา

เดือนงาม ภักดี นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
โรงพยาบาลขอนแก่น โทร 09-4258-5222
Duen-ngarm Pakdee
President of OTAT
Tel.+66 9-4258-5222