ติดต่อเรา

 

เดือนงาม ภักดี (Duenngarm Pakdee)

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

โรงพยาบาลขอนแก่น โทร 09-4258-5222

หรือ โทร 043-009900 ต่อ 1462