หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จำนวนคน 10
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน ระบบบริการและขอรับค่าใช้จ่ายกองทุนไต
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพและจัดเก็บรายได้