หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
จำนวนคน 12
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในโรงพยาบาลขอนแก่น
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน กุมารเวชกรรมและคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในโรงพยาบาลขอนแก่น