หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน คณะกรรมการจากมูลนิธิมิตรภาพบาบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์)
จำนวนคน 5
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน ประเมิน หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยจิตอาสาให้ได้รับรางวัล "มิตรภาพบำบัด"
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน ผู้ป่วยนอก