ต้อนรับคณะคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเครือข่ายพัฒนาการดูแลรักษา โรคจอประสาทตาเจริญผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด เขตสุขภาพที่ 7

https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2023/06/ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเครือข่ายพัฒนาการดูแลรักษา.pdf

หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน คณะผู้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเครือข่ายพัฒนาการดูแลรักษาโรคจอประสาทตาเจริญผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด เขตสุขภาพที่ 7 เขตภาคอีสาน
จำนวนคน 4
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบการให้บริการคลินิกโรคจอประสาทตาเจริญผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด โรงพยาบาลขอนแก่น
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานจักษุ