หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน คณะศึกษาการดำเนินการโครงการการพัฒนาระบบอัจฉริยะฯ จังหวัดนนทบุรี
จำนวนคน 5
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน ศึกษาผลการดำเนินงานการเก็บข้อมูลในโครงการการพัฒนาระบบอัจฉริยะฯ การดำเนินการเปิดให้บริการทำวัคซีนพาสปอร์ต
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์