หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน สปป.ลาว
จำนวนคน 37
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน การให้บริการผู้ป่วยในหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมด 9 หลักสูตร
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน 9 หน่วยงานตาม 9 หลักสูตร