หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน โรงพยาบาลพุทธโสธร
จำนวนคน 43
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน ด้านระบบงานคุณภาพ ระบบงานการแพทย์ปฐมภูมิ ระบบงานศัลยกรรม และ Stroke Unit ระบบงานการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ ระบบงานกลุ่มภารกิจอานวยการ
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน Q&S, ER, เวชกรรมสังคม, ศัลยกรรม, อายุรกรรม, เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ กลุ่มภารกิจอำนวยการ