หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น
จำนวนคน 9
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน ห้องตรวจจักษุ และหอผู้ป่วยจักษุ
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน กลุ่มงานจักษุ