หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนคน 32
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤตและการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานด้านการแพทย์จังหวัดขอนแก่น งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน หอผู้ป่วย ICU Trauma1 และหอผู้ป่วย Trauma ward