หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
จำนวนคน 10
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน าศึกษาดูงานระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุทางสมอง
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานด้าน การแพทย์จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ประสานงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและการส่งต่อ ระบบรถ Safety Ambulance หอผู้ป่วย ICU Trauma /Trauma ward/ NS