หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน นักศึกษาดูงานโรงพยาบาลแหล่งฝึก จาก School of healthy Innovation, Kanagawa University of Human Service ประเทศญี่ปุ่น
จำนวนคน 17
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน ด้านระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ระบบการดูแล ในระดับตติยภูมิและระบบการบริการด้านต่างๆ
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระบบงานกายภาพบำบัด งานกิจกรรมบำบัด งานกายอุปกรณ์ ระบบงานโภชนาศาสตร์ ระบบงานสังคมสงเคราะห์ และระบบงานด้านการแพทย์แผนไทย