หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
จำนวนคน 11
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน ระบบงานศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน ศูนย์สั่งการฯ ER