หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน นโรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม
จำนวนคน 19
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน การดูแลผูปวยบาดเจ็บ กระดูกสันหลังและไขสันหลัง (Spinal Injury)
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน Spine Unit ICU OR วิสัญญี กลุ่มงานงานกายภาพบําบัด ศัลยนกรรมออร์โธปิดิกส์