ต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2023/04/รับคณะศึกษาดูงาน-จากสน.พระราชวังและสปป.ลาว.pdf

หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน คณะศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จำนวนคน 37
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรทางการแพทย์ เช่น ศัลยศาสตร์ วิสัญญีวิทยา หลักสูตรอายุรศาสตร์เบื้องต้น หลักสูตรรังสีวิทยา หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา อายุรกรรม รังสีวิทยา ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และสาธารณสุขศาสตร์