หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน คณะศึกษางานจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
จำนวนคน 4
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน องค์ความรู้ วิชาการ ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์