หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน โรงพยาบาลสกลนคร
จำนวนคน 18
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน OSCC
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน ศูนย์พึ่งได้ รพ.ขอนแก่น