หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน นพ.โสภณ เมฆธน และคณะเยี่ยมเสริมพลัง จากศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
จำนวนคน 11
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน ตรวจเยี่ยมการดาเนินงานจัดหาและบริการดวงตาของโรงพยาบาลเครือข่ายรายเขตสุขภาพและโครงการดวงตาสดใสใกล้บ้าน และการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 7
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน ศูนย์รับบริจาคดวงตาและอวัยวะ และผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 7