หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน Fugita Health University
จำนวนคน 3
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน Rehabilitation
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน PT OT