หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยโอซากา
จำนวนคน 5
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน ปรึกษาหารือการเข้าศึกษาดูงานด้าน Infectious
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน อายุรกรรม และกุมารเวชกรรม