ชื่อ-สกุล นส.กัญญารัตน์ คำภูมิหา
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 15/05/2023
วันที่สิ้นสุด 15/09/2023