ชื่อ-สกุล นายธนวัฒน์ นาหนองตูม
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 18/04/2023
วันที่สิ้นสุด 09/06/2023