ชื่อ-สกุล นายนครินทร์ เมืองสนธิ์
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานโภชนศาสตร์
วันที่เริ่ม 15/05/2023
วันที่สิ้นสุด 30/09/2023