ชื่อ-สกุล นายพีรเดช ยอดภักดี
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
สถานที่ฝึกงาน งานเวชนิทัศน์
วันที่เริ่ม 15/05/2023
วันที่สิ้นสุด 15/09/2023
ใบรับรองการฝึกปฏิบัติงาน