ชื่อ-สกุล นายเมธาวัฒน์ เพ็ชรรัตน์
สถาบัน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 13/11/2023
วันที่สิ้นสุด 22/12/2023