ชื่อ-สกุล น.ส.กนกพร เวียงอุดม ม.บูรพา ( 7 สค.-3 พย.66)
สถาบัน มหาวิทลัยบูรพา
สถานที่ฝึกงาน โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 07/08/2023
วันที่สิ้นสุด 03/11/2023