ชื่อ-สกุล น.ส.ชัชชญา เต็งเจริญกุล
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 24/10/2023
วันที่สิ้นสุด 01/12/2023