ชื่อ-สกุล น.ส.จิราวรรณ กิ่งแก้ว
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเวียงพณิชยการ
สถานที่ฝึกงาน โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 09/10/2023
วันที่สิ้นสุด 29/02/2024