ชื่อ-สกุล น.ส.จุฑาทิพย์ สุขสุวรรรวีรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 01/05/2023
วันที่สิ้นสุด 23/06/2023
ใบรับรองการฝึกปฏิบัติงาน