ชื่อ-สกุล น.ส.ชวิศา พุ่มโสภา
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 03/04/2023
วันที่สิ้นสุด 09/06/2023