ชื่อ-สกุล น.ส.ธัญชนก นกเทศ
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 20/11/2023
วันที่สิ้นสุด 23/02/2024