ชื่อ-สกุล น.ส.ธัญญารัตน์ ยินดี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 03/01/2024
วันที่สิ้นสุด 29/02/2024