ชื่อ-สกุล น.ส.นันท์นภัส กวางแก้ว
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานโภชนศาสตร์
วันที่เริ่ม 15/05/2023
วันที่สิ้นสุด 30/09/2023