ชื่อ-สกุล น.ส.พณัชฌา โพธิ์สิงห์
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานอาชีวเชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 02/05/2023
วันที่สิ้นสุด 31/08/2023