ชื่อ-สกุล น.ส.พิมลวรรณ มงคลสวัสดิ์
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 02/01/2024
วันที่สิ้นสุด 15/03/2024