ชื่อ-สกุล น.ส.ภิญญดา ทองขลิบ
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 02/05/2023
วันที่สิ้นสุด 31/08/2023