ชื่อ-สกุล น.ส.วิชญดา เจริญลาภล้ำ
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 20/11/2023
วันที่สิ้นสุด 17/01/2024