ชื่อ-สกุล น.ส.วีรภัทรา โนนทิง
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 08/01/2024
วันที่สิ้นสุด 21/02/2024