ชื่อ-สกุล น.ส.ศศิวิมล กันสา
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 20/11/2023
วันที่สิ้นสุด 16/02/2024