ชื่อ-สกุล น.ส.ศุภาพิชญ์ มาสังข์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 06/06/2023
วันที่สิ้นสุด 11/07/2023