ชื่อ-สกุล น.ส.สุนะธิดา ภูมิภาค
สถาบัน มหาวิทลัยบูรพา
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 04/09/2023
วันที่สิ้นสุด 08/11/2023